13/2/61

เขียน Script ตั้งเวลาให้ Shutdown หรือ Restart คอมพิวเตอร์

ในกรณีที่ต้องการตั้งตั้งเวลาให้เครื่องคอมพิวเตอร์สั่ง Shutdown หรือ Restart อัตโนมัติ จะต้องทำการสร้าง Batch file ขึ้นมา โดยมีวิธีการดังนี้


ตัวอย่าง Script Shutdown และ Restart


1. เข้าไปที่ Notepad เพื่อที่จะเขียน Script

2. ทำการเขียน Script Shutdown ดังตัวอย่างด้านล่าง

    SHUTDOWN /m \\IP Address /s /t 20 /c "Good Byeeee"

    ค่าตัวเลขที่อยู้หลัง /t คือวินาทีที่จะให้ Shutdown

    หากต้องการจะให้ Restart ให้เปลี่ยนจาก /s เป็น /r

    SHUTDOWN /m \\IP Address /r /t 10 /c "Good Byeeee!!"

3. ทำการ Save ไฟล์ โดยตั้งชื่อตามต้องการ เลือกนามสกุลเป็น .bat เช่น Shutdown.bat

4. ทำการตั้งเวลา โดยเข้าไปที่ Task Scheduler


5. ทำการตั้งชื่อ Task และรายละเอียด Description6. เลือกว่าต้องการจะให้ Start เมื่อใด ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็น Weekly7. ตั้งค่าวัน/เวลา ที่ต้องการจะให้ Run8. เลือก Start a program9. จากนั้นทำการ Browse ไปยังไฟล์ .bat ที่ได้สร้างไว้10. คลิกปุ่ม Finish
11. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะพบสถานะเป็น Ready และแสดงรายละเอียดตามวัน/เวลาที่ตั้งไว้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น